Požární ochrana

Oblast požární ochrany upravuje zákon o požární ochraně. Plnění povinnosti v oblasti požární ochrany má každá právnická a podnikající fyzická osoba, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika v požární ochraně. Prohlídky objektů a dokumentace se vždy odvíjí od začlenění do kategorie činností z hlediska požárního nebezpečí.

Informace o školení

Školení a odborná příprava

Četnost školení a odborné přípravy preventivních požárních hlídek je dána legislativně. Školení provádí OZO, technik a preventista dle začlenění objektu do požárního nebezpečí. Rozsah školení je stanoven tematickým a časovým plánem.

Průběh školení

 • Školení probíhá prezenční formou na pracovišti klienta (v zasedací nebo školící místnosti, dataprojektor vítán)
 • Obsah školení a odborné přípravy je v souladu s tematickým a časovým plánem
 • Ověření znalostí probíhá ústní nebo písemnou formou
 • Doba trvání se odvíjí od typu školení v souladu s tematickým a časovým plánem

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA OBJEKTU

Co je preventivní požární prohlídka objektu a jak probíhá?

Preventivní požární prohlídka objektu je upravena v zákoně o požární ochraně. Provádí ji odborně způsobilá osoba, technik s osvědčením o odborné způsobilosti a další osoby vymezené zákonem. Tuto prohlídku zaměstnavatel nemůže provádět sám, pokud k tomu nemá patřičné osvědčení. Cílem prohlídky je zejména kontrola stavu zabezpečení požární ochrany, dodržování podmínek požární bezpečnosti a kontrola stávající dokumentace.

Četnost prohlídek se odvíjí od začlenění objektu do kategorie činností z hlediska požárního nebezpečí, a to ve lhůtách 1× ročně, 1× za 6 měsíců nebo 1× za 3 měsíce.

Obsah prohlídky

 • Fyzická prohlídka objektu, zjištění požárních závad a návrhy k jejich odstranění
 • Kontrola bezpečnostních značení (únikové cesty, zákaz kouření, hlavní uzávěry atd.)
 • Kontrola revizních protokolů vyhrazených technických zařízení (elektro, plyn, tlakové nádoby)
 • Kontrola dokumentace
 • Písemný záznam o prohlídce, který je vyhotoven samostatně nebo do požární knihy

VEDENÍ DOKUMENTACE

Povinnost vést dokumentaci PO je součástí legislativních požadavků. Vedení dokumentace se vždy odvíjí od začlenění do kategorie činností z hlediska požárního nebezpečí.

Příklady směrnic

 • Požární poplachové směrnice
 • Požární kniha
 • Plán revizí a revizní protokoly
 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí

LEGISLATIVNÍ MINIMUM Požární ochrany

Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán, u podnikajících fyzických osob odpovídají tyto osoby samy nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku PO, které využívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku PO. Níže jsou uvedeny související právní předpisy ve znění pozdějších předpisů:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 • Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 • Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
 • Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb