Bezpečnost práce

Hlavní legislativní požadavky upravuje zákoník práce. Každý zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné pracovní prostředí, zejména vyhodnocovat rizika na pracovišti a přijímat opatření, aby předcházel pracovním úrazům a nemocem z povolání. Tato povinnost se vztahuje nejen na právnické osoby, ale také na podnikající fyzické osoby.

Problematika BOZP je široká. Je obsažena v zákoníku práce a ve více než 80 právních předpisech a normách. Pokud má zaměstnavatel potřebné znalosti, může do počtu 25 zaměstnanců danou problematiku řešit sám. Vzhledem k náročnosti tématu a také vysokým pokutám, které jsou vymáhány ze stran státních orgánů v případě neplnění povinností, se však vyplatí oslovit specialistu z řad odborně způsobilých osob.

Informace o školení

Školení řadových a vedoucích zaměstnanců

Školení zaměstnanců je pouze jednou z částí BOZP a ke splnění legislativních požadavků nestačí. Četnost a obsah školení stanovuje zaměstnavatel, a to s ohledem na rizika na pracovišti, na provozovanou činnost a na požadavky stanovené zákoníkem práce. Obecně se doporučuje školení administrativních pracovníků 1× za 2 roky, zaměstnanců ve výrobě 1x za rok a vedoucích zaměstnanců 1× za 3 roky. Vedoucí zaměstnanci, kteří na základě školení odborně způsobilou osobou získají certifikát, jsou oprávněni školit zaměstnance ve své firmě.

Průběh školení

 • Školení probíhá prezenční formou na pracovišti klienta (v zasedací nebo školící místnosti, dataprojektor vítán)
 • Obsah školení je vždy přizpůsoben typu pracoviště, danému oboru a rizikům tak, aby nebyla citována pouze obecná legislativa
 • Školení probíhá interaktivní formou, aby se každý mohl zapojit do diskuze
 • Ověření znalostí zpravidla probíhá ústní formou (případně písemným testem na žádost zaměstnavatele)
 • Součástí školení jsou osnovy a prezenční listiny
 • Doba trvání je obvykle 1,5 h

Další doplňková školení

školení řidičů referentů, obsluhy malé zemědělské techniky, práce ve výškách, manipulace s břemeny.

ROČNÍ PROVĚRKA

Roční prověrka je dána zákoníkem práce ve lhůtě minimálně 1× za rok. Pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, platí povinnost zajistit služby v oblasti BOZP odborně způsobilou osobou. Termíny prověrek evidujeme a s předstihem klienty informujeme o jejich provedení. U rizikových pracovišť doporučujeme klientům nastavit další kontroly v průběhu roku.

Obsah roční prověrky

 • Revize nastavení systému BOZP
 • Vyhodnocení rizik na pracovišti
 • Nastavení systému kontrol a revizí strojů a zařízení
 • Dodržování povinností v oblasti pracovnělékařské péče
 • Nakládání s chemickými látkami atd.
 • Analýza a zhodnocení současného stavu interní dokumentace a návrh řešení v souladu s právními předpisy
 • Písemný záznam z roční prověrky

VEDENÍ DOKUMENTACE

Povinnost vést dokumentaci BOZP je součástí legislativních požadavků. Jedná se zejména o směrnice a bezpečnostní pokyny, návody k použití a další dokumentace související s provozovanou činností. Pokud klient nemá vedenou dokumentaci nebo dokumentace není aktuální, zasíláme spolu se záznamem cenovou nabídku k jejímu vypracování.

Dokumentace se vypracovává až na základě roční prověrky.

Příklady směrnic

 • Směrnice organizační zajištění BOZP
 • Směrnice systém řízení a prevence rizik
 • Směrnice kategorizace prací a pracovišť
 • Směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
 • Směrnice pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků
 • Směrnice pro nakládání s chemickými látkami
 • Bezpečnostní pokyny pro používání vysokozdvižných vozíků

LEGISLATIVNÍ MINIMUM BOZP

Každý zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné pracovní prostředí, zejména vyhodnocovat rizika na pracovišti a přijímat opatření, aby předcházel pracovním úrazům a nemocem z povolání. Tyto povinnosti vyplývají ze zákoníku práce a dalších právních předpisů. Níže je uvedena základní legislativa ve znění pozdějších předpisů:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Vyhláška 180/2015 Sb., vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích