ZMĚNY V LEGISLATIVĚ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK A DOHLEDŮ NA PRACOVIŠTÍCH

Od 1.1.2023 již nejsou povinné periodické pracovnělékařské prohlídky v kat. 1 a 2. (jedná se o kategorie prací bez profesních rizik – nové názvosloví) , kdy budou prováděny pouze pokud je zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžaduje. Vstupních prohlídek se novela nedotkla, protože povinnost vychází ze Zákoníku práce. Změna je u „Rizik ohrožení zdraví“ nyní „Profesních rizik“ , nejen v názvosloví, ale některá rizika byla z vyhlášky vyjmuta např. řidiči referenti, pracovníci ve školách a další. Lhůta dohledů na pracovištích se prodloužila a bude legislativně vyžadována na pracovištích, kde se vyskytuje kategorie prací 2R, 3. 4., profesní riziko nebo v případě, že si dohled na pracovišti poskytovatel nebo zaměstnavatel vyžádá. Mnoho zaměstnavatelů vnímá přínos periodických lékařských prohlídek, a bude je nadále „vyžadovat“, je to signál, že ho zdraví zaměstnance zajímá. A pokud zaměstnavatel považoval pracovnělékařské prohlídky za formalitu, je otázkou proč doposud nezměnil poskytovatele.

Vyhláška č. 452/2022 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb. shrnutí:

  • Vstupní prohlídky nejsou novelizací této vyhlášky dotčeny, nadále jsou povinné bez ohledu na kategorizaci prací
  • Periodické prohlídky u profesí zařazených do nerizikové 1. a 2. Kategorie (bez profesních rizik) budou prováděny pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžaduje,
  • Mimořádné prohlídky již nejsou povinné po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
  • Periody prohlídek zůstávají v platnosti stávající periody (u kategorie první co 6 let/4 roky, u druhé co 4 roky/2 roky), pokud je zaměstnavatel nebo zaměstnanec bude vyžadovat,
  • „Riziko ohrožení zdraví“ se nově nazývá „Profesní riziko“,
  • Seznam profesních rizik byl zkrácen; již neobsahuje např. práce ve školách, činnosti epidemiologicky závažné a  „řidiče referentských vozidel“. 
  • Dohledy na pracovištích jsou povinné pouze tam, kde se vyskytují profesní rizika a dále na pracovištích s výkonem práce v kategoriích 2R, 3 nebo 4, periodicita dohledů je stanovena nově na 1x za 3 roky
  • Dohled na pracovišti u nerizikové kategorie 1 a 2 bez profesních rizik se provádí, pokud tak stanoví zaměstnavatel či na žádost poskytovatele pracovnělékařských služeb
  • Pojem „režim práce“ se mění na „režim pracovní doby“

SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME

Bezpečnost práce

Hlavní legislativní požadavky upravuje zákoník práce. Každý zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné pracovní prostředí – zejména vyhodnocovat rizika na pracovišti a přijímat opatření, aby předcházel pracovním úrazům a nemocem z povolání.

Požární ochrana

Oblast požární ochrany upravuje zákon o požární ochraně. Plnění povinnosti v oblasti požární ochrany má každá právnická a podnikající fyzická osoba, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika v požární ochraně.

PRvní pomoc

Zajistit školení první pomoci je povinností zaměstnavatele danou zákoníkem práce. Školení s praktickým nácvikem a s použitím AED splňuje nejen zákonnou povinnost, ale zároveň připraví zaměstnance na krizovou situaci i mimo pracovní prostředí.