PŘEHLED ZMĚN V LEGISLATIVĚ V ROCE 2022

Rok 2022 přinesl řadu zásadních změn v legislativě. Důležitá změna proběhla v souvislosti s vyhrazenými technickými zařízeními. Dotkla se technického přístupu k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadavků na odbornou způsobilost, obsluhy zařízení a dalších aspektů. Provozovatel je povinen vést průvodní/provozní dokumentace po celou dobu provozu zařízení, je povinen určit osobu odpovědnou za bezpečný provoz zařízení a za zajišťování kontrol a revizí. Nařízení vlády vymezuje, co je a co není vyhrazenými technickými zařízením. Ale pozor, i když byly např. elektrické spotřebiče a ruční nářadí vyňaty z vyhrazeného technického zařízení, kontroly a revize je nutné provádět podle legislativních a normativních požadavků.

Dnem 1. července 2022 nabyly účinnosti:

 • Zákon č. 250/2021 sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů;
 • Nařízení vlády č. 60/2022 sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení;
 • Nařízení vlády č. 190/2022 sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;
 • Nařízení vlády č. 191/2022 sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;
 • Nařízení vlády č. 192/2022 sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;
 • Nařízení vlády č. 193/2022 sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;
 • Nařízení vlády č. 194/2022 sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Zrušeny byly:

 • Zákon č. 174/1968 sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce;
 • Vyhláška č. 50/1978 sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice;
 • Vyhláška č. 85/1978 sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení;
 • Části sedmá, devátá a jedenáctá vyhlášky č. 48/1982 sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení;
 • Vyhláška č. 18/1979 sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti;
 • Vyhláška č. 19/1979 sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti;
 • Vyhláška č. 21/1979 sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnost;
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti.

Další změny v právních předpisech:

 • Nařízení vlády č. 303/2022 sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 304/2022 sb., kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • Vyhláška č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
 • Nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 451/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb. a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, kde nastala významná změna například ohledně hodnoty 1 bodu.

Výhled pro rok 2023:

Novela Zákoníku práce

 • Nová právní úprava podmínek pro výkon práce na dálku, resp. výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (nové znění § 317). Bude se týkat zejména zajištění BOZP v místě výkonu práce, možnost vstupu zaměstnavatele do místa výkonu práce za účelem objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu, jakož i bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby (možnost vyloučit práci v noci a s tím související pracovnělékařskou prohlídku), povinnost hradit zaměstnanci ve stanovené výši náhrady vznikajících nákladů,
 • Nová úprava se dotkne i podmínek pro práce konané na dohodu (DPP, DPČ) – nárok na dovolenou, překážky v práci, příplatky za práci v noci, o víkendech aj.

Změny v Silničním zákoně (od roku 2024)

 • Úprava bodového systému
 • Zvýšení pokut u závažných přestupků (jízda pod vlivem alkoholu, překročení rychlosti o 50 km/h, vjezd na železniční přejezd, jízda na červenou)
 • Zmírnění pro bagatelní přestupky (zákaz stání, zapomenutí dokladů, špatné parkování aj.)
 • Možnost řídit osobní vozidlo od 17 let pod dohledem mentora
 • A další

SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME

Bezpečnost práce

Hlavní legislativní požadavky upravuje zákoník práce. Každý zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné pracovní prostředí – zejména vyhodnocovat rizika na pracovišti a přijímat opatření, aby předcházel pracovním úrazům a nemocem z povolání.

Požární ochrana

Oblast požární ochrany upravuje zákon o požární ochraně. Plnění povinnosti v oblasti požární ochrany má každá právnická a podnikající fyzická osoba, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika v požární ochraně.

PRvní pomoc

Zajistit školení první pomoci je povinností zaměstnavatele danou zákoníkem práce. Školení s praktickým nácvikem a s použitím AED splňuje nejen zákonnou povinnost, ale zároveň připraví zaměstnance na krizovou situaci i mimo pracovní prostředí.