Kategorizace prací

Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Při zařazování prací do kategorií se ve smyslu § 37 odst. 3 písm. e) zákona stanoví kategorie rozhodujících faktorů v charakteristické směně. Za rozhodující faktory se považují faktory, které při dané práci podle současné úrovně vědeckého poznání mohou významně ovlivňovat nebo ovlivňují zdraví. Při zařazení jednotlivých faktorů do kategorie práce se do návrhu podle § 37 odst. 3 písm. e) zákona uvede zařazení práce s jednotlivými rozhodujícími faktory podle přílohy č. 1 v charakteristické směně. Za charakteristickou směnu se pokládá směna, která probíhá za obvyklých provozních podmínek, při níž doba výkonu práce s jednotlivými rozhodujícími faktory v daném časovém úseku odpovídá celoročně nebo v rozhodujícím období skutečné míře zátěže těmto faktorům. Pro účely hodnocení faktorů celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, ruční manipulace s břemenem a hodnocení pracovních poloh se za charakteristickou směnu považuje průměrná směna stanovená právním předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci. Při zařazování prací do kategorií se bere v úvahu vzájemné ovlivňování účinků jednotlivých faktorů, pokud je toto ovlivňování na podkladě současných vědeckých poznatků známé.

Toto je legislativní znění, a už v této chvíli některým zaměstnavatelům vstávají vlasy hrůzou, co s tím. Zvláště těm, kteří kromě „statických“ zaměstnanců u PC zaměstnávají i pracovníky, kteří hýbou rukama nebo u práce stojí!

Kategorizace prací a pracovišť je jedním z nejdůležitějších dokumentů BOZP vůbec. A proč? Určuje periodu a obsah pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců. Kdo ji zpracuje? Může ji zpracovat zaměstnavatel sám, pokud má dostatečné znalosti, nebo může oslovit poskytovatele PLS či odborně způsobilou osobu. Zaměstnavatel by se měl ujistit, zda má tento dokument zpracovaný se všemi náležitostmi, které zákon vyžaduje. Povinností zaměstnavatele je při zařazení prací do kategorie vyšší než 1. ohlásit tuto skutečnost do 30 dnů na příslušnou KHS. Praxe ukazuje, že je dost často kategorizace prací v minulosti zpracována, ale není odeslána na KHS, a tak je porušena ohlašovací povinnost. Pokud se rozhodnete chybu napravit, kategorizaci zpětně neposílejte. Novela zákona ukládá pro práce zařazené do kategorie vyšší než 1. provést měření rizikových faktorů akreditovanou laboratoří a protokoly o měření zaslat spolu s kategorizací.

Přijde Vám to složité? Ano, máte pravdu. Ale vše se dá řešit.

SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME

Bezpečnost práce

Hlavní legislativní požadavky upravuje zákoník práce. Každý zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné pracovní prostředí – zejména vyhodnocovat rizika na pracovišti a přijímat opatření, aby předcházel pracovním úrazům a nemocem z povolání.

Požární ochrana

Oblast požární ochrany upravuje zákon o požární ochraně. Plnění povinnosti v oblasti požární ochrany má každá právnická a podnikající fyzická osoba, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika v požární ochraně.

PRvní pomoc

Zajistit školení první pomoci je povinností zaměstnavatele danou zákoníkem práce. Školení s praktickým nácvikem a s použitím AED splňuje nejen zákonnou povinnost, ale zároveň připraví zaměstnance na krizovou situaci i mimo pracovní prostředí.