FOTOVOLTAIKA A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

V loňském roce došlo k rekordnímu zdražováním cen plynu a elektřiny, které zasáhlo domácnosti i firmy. S vysokými cenami energií vzrostl zájem o výstavbu fotovoltaických elektráren. Kvalitně vybraný dodavatel, který se řídí normativními požadavky při projektování i instalaci je výhra. I když se fotovoltaika řadí mezi bezpečné technologie, riziko požáru hrozí vždy. Každá právnická osoba, provozovatel objektu má povinnost vést dokumentaci požární ochrany. Provozovatel FVE je navíc povinen zpracovat dokumentaci zdolávání požáru. O co se jedná? Jedná se o dokumentaci tzv. operativní kartu zásahu, která veliteli zásahu upřesní informace o daném objektu (přístupové cesty, počet osob, které se v objektu nachází, specifika objektu a další). Operativní karta zásahu obsahuje textovou část, fotografie a grafickou část, zpracovává ji odborně způsobilá osoba v požárních ochraně a předkládá se ke schválení příslušnému hasičskému záchrannému sboru. Než začnete provozovat FVE, sledujte legislativu, oslovte odborníky. Podcenit riziko požáru, neumožnit rychlý zásah hasičů ohrozí životy, ale i vaši peněženku.

SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME

Bezpečnost práce

Hlavní legislativní požadavky upravuje zákoník práce. Každý zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné pracovní prostředí – zejména vyhodnocovat rizika na pracovišti a přijímat opatření, aby předcházel pracovním úrazům a nemocem z povolání.

Požární ochrana

Oblast požární ochrany upravuje zákon o požární ochraně. Plnění povinnosti v oblasti požární ochrany má každá právnická a podnikající fyzická osoba, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika v požární ochraně.

PRvní pomoc

Zajistit školení první pomoci je povinností zaměstnavatele danou zákoníkem práce. Školení s praktickým nácvikem a s použitím AED splňuje nejen zákonnou povinnost, ale zároveň připraví zaměstnance na krizovou situaci i mimo pracovní prostředí.