EVAKUACE, INVAKUACE, PRVNÍ POMOC

Zpracovat havarijní plán pro mimořádné situace je povinností každého zaměstnavatele dle Zákoníku práce, ale většinou zůstane v deskách BOZP, které nikdo raději neotvírá, protože je to dlouhé a náročné čtení.

Cvičný požární poplach vyplývá z vyhlášky o požární ochraně. A protože se často informace o jeho vyhlášení dostane do éteru dříve, tak zaměstnanci zůstanou na home office nebo se poplach raději udělá v obědové pauze, aby měl hladký průběh a nemusel se opakovat. A k čemu to je? Asi znáte odpověď.

Kromě evakuace existuje také invakuace. Slovo podobné, ale jedná se o přesun osob uvnitř objektu. Ochrana měkkých cílů není nic nového, krizová linka zřízená ministerstvem vnitra existuje řadu let.

https://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-mekkych-cilu.aspx

Zabezpečení první pomoci je zmíněno v několika právních předpisech. Pokud se jedná o školení první pomoci je pouze na zaměstnavateli, jakou formu zvolí. Zda školení zahrne do školení BOZP nebo proškolí zaměstnance e-learningem anebo zážitkově. Ale na formě záleží! Dvě nebo tři věty v rámci školení BOZP nemohou stačit. 

Cvičný požární poplach, evakuaci, invakuaci a školení první pomoci je potřeba NACVIČIT A NE ZALOŽIT DO DESEK!

SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME

Bezpečnost práce

Hlavní legislativní požadavky upravuje zákoník práce. Každý zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné pracovní prostředí – zejména vyhodnocovat rizika na pracovišti a přijímat opatření, aby předcházel pracovním úrazům a nemocem z povolání.

Požární ochrana

Oblast požární ochrany upravuje zákon o požární ochraně. Plnění povinnosti v oblasti požární ochrany má každá právnická a podnikající fyzická osoba, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika v požární ochraně.

PRvní pomoc

Zajistit školení první pomoci je povinností zaměstnavatele danou zákoníkem práce. Školení s praktickým nácvikem a s použitím AED splňuje nejen zákonnou povinnost, ale zároveň připraví zaměstnance na krizovou situaci i mimo pracovní prostředí.